OSSEOTITE® Implantáty

Úspěšný povrch. Klinická spolehlivost. Skvělé výsledky.

 • Podporuje kontaktní osteogenezi.
 • Optimalizuje hojící proces.

Biologicky řízený design implantátu OSSEOTITE® - zdokumentovaný klinický úspěch

 • Úspěšnost 97,2% po 5 letech
 • Úspěšnost 99,4% po 5 letech po zatížení*
 • Úspěšnost 98,6% po 4 letech v nekvalitní kosti
 • Úspěšnost 97,8% po 3 letech při zatížení po 2 měsících

Výrazné procento úspěchu bylo prokázáno v mnoha provedených a stále probíhajících klinických studiích. Intenzivní výzkum přinesl poznatky, které vedly k pochopení mechanismu hojícího  procesu a vytvoření patentovaného povrchu OSSEOTITE®, který má výjimečné klinické vlastnosti.

OSSEOTITE® optimalizuje hojící proces

Povrch OSSEOTITE má patentovaný texturovaný povrch charakterizující se různorodou velikostí a vzdáleností prohlubin (5 -10 mikronů) a výstupků (1-3 mikrony), který je optimální pro:

 • zvýšení adheze krve k implantátu,
 • zvýšení aktivity krevních destiček a aglomerace červených krvinek (RBC).

Výsledkem je rychlejší a intenzivnější hojení kostní tkáně.

Silnější adheze krve zvyšuje kontaktní osteogenezi a aktivaci krevních destiček, kontaktní osteogeneze optimalizuje hojení kosti.

Kost v okolí implantátu se zhojí díky dvěma odlišným, ale navzájem souvisejícím jevům: distanční a kontaktní osteogeneze. Rychlost a míra hojení kosti kolem implantátu závisí na stupni kontaktní osteogeneze, která se odehrává na povrchu implantátu. Migrace kostních buněk skrz  krevní matrix způsobuje sražení fibrinových vláken v krevní matrix. Tento proces může mít současně za následek ztrátu adheze fibrinových vláken k povrchu implantátu, a tím přerušení nebo zastavení kontaktní osteogeneze a oseokondukce.1

Čím silnější je adheze krve s povrchem implantátu, tím vyšší je stupeň kontaktní osteogeneze

Distanční osteogeneze:

Postupný proces hojení kosti směrem dovnitř od hrany kostního lože ve směru k povrchu implantátu. Kost se nevytváří bezprostředně na povrchu implantátu.

Kontaktní osteogeneze:

Přímá migrace vazebných buněk skrz krevní matrix k povrchu implantátu. Kost se rychle formuje bezprostředně na povrchu implantátu.

Aktivace krevních destiček reguluje hojení

Kostní buňky migrují skrz krev a  očekává se, že budou ovlivněny uvolněním cytokinezí a dalších růstových faktorů z aktivovaných buněčných částic krve.

Klíčové výzkumy interakce červených krvinek (RBC) a krevních destiček s různými typy povrchů implantátů ukázaly, že aglomerace červených krvinek byla na povrchu OSSEOTITE® o 54% větší než u leštěného povrchu2. Navíc adheze krevních destiček k povrchu OSSEOTITE® byla větší o 110% v porovnání s leštěným povrchem.

Seskupení červených krvinek zvyšují propustnost krve, což může vést k rychlejšímu hojení rány. Také zvýšená aktivita krevních destiček může vést k urychlení hojení rány uvolněním cytokinezí a růstových faktorů3.  Souhrnem, jak adheze krevních destiček tak shlukování červených krvinek má za výsledek zvýšenou tvorbu kosti na povrchu OSSEOTITE®.

OSSEOTITE® přináší o 110% větší adhezi krevních destiček a o 54% rozsáhlejší shlukování červených krvinek.

Povrch OSSEOTITE podporuje adhezi krve k povrchu implantátu

Krev přilne k implantátu, když se její fibrinová vlákna propojí s mikrostrukturou povrchu implantátu. Čím více se propojí fibrinová vlákna, tím je spojení silnější. Velikost fibrinových vláken je menší než 1 mikron a optimální pro silnou vazbu je tedy povrch, jehož textura vytváří lehce větší místa, která jsou pro přichycení fibrinových vláken ideální.

Klinické studie časně zatížených implantátů a zavedení v rizikových případech potvrzena lepší osseointegrace

Doporučená doba pro funkční zatížení implantátu po jeho zavedení byla 4 měsíce v dolní a 6 měsíců v horní čelisti. S povrchem OSSEOTITE® jsou pacienti ošetřeni mnohem rychleji než bylo dříve možné.

V trvajících multicentrických klinických výzkumech bylo zavedeno celkem 429 implantátů OSSEOTITE®, 155 pacientům v 10 výzkumných centrech. Tyto implantáty byly následně zatíženy 2 měsíce po zavedení4. Kumulativní úspěšnost se za 12,6 měsíců dostala na 98,5%.

"S úspěšností implantátů 98% s využitím 2 měsíčního protokolu, můžete téměř garantovat, že Váš implantát funguje lépe než jiná konvenční dentální ošetření."

Start L. Graves, D.D.S., M.S.

V následujících analýzách doposud předložených k publikaci byla kumulativní úspěšnost implantátů 98% po 43 měsích sledování.

OSSEOTITE® umožňuje 2 měsíční protokol a zvýšení kontaktu s kostí o 215%

Míra osseointegrace: zvýšení kontaktu implantátu s kostí potvrzeno v histologických výzkumech u lidí.

Ve studii zabývající se vlivem vlastností povrchu OSSEOTITE® na kostní vazbu, potvrdila histologická data zvýšenou oseokondukci a kontaktní osteogenezi. Šroubky o průměru 2mm, z jedné strany leštěné, z druhé strany pokryté povrchem OSSEOTITE®, byly umístěny do posteria horní čelisti a po 6 měsících hojení byly vytaženy. 39 histologických částí prokázalo, že kontakt implantátu s kostí byl u povrchu OSSEOTITE® 72,96%, u leštěného povrchu jen 33,98%5. Stejně zajímavý byl i fakt, že 13 histologických částí ukázalo, že leštěný povrch nemá žádný kontakt implantátu s kostí, zatímco povrch OSSEOTITE® měl na stejném implantátu 92% kontakt implantátu s kostí.

Povrch pro případy s rizikovými faktory

Výsledky povrchu OSSEOTITE® v rizikových případech byly podrobeny komplexnímu vyhodnocení zahrnujícímu 2814 implantátů. Tato analýza byla zaměřena na vliv různých základních proměnných, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem odhojení implantátu. Tím je míněna špatná kvalita kosti, rozměr implantátu (kratší než 10mm a široký průměr) a zkrácený léčebný protokol.

Závěry ukazují, že implantát OSSEOTITE® přináší podobné výsledky v případech s rizikovými faktory jako v těch bez rizik. Toto samozřejmě umožňuje ošetřit větší okruh pacientů. Lékaři mohou zjednodušit chirurgický protokol, minimalizovat možné komplikace a zkrátit čekací doby.

Výsledek: Vysoká úspěšnost po zatížení

Úspěšnost náhrady implantátem není daná jen dosažením počáteční integrace, ale zejména dlouhodobou integrací po funkčním zatížení implantátu. Odhojení implantátů po jejich zatížení jsou velmi nepříjemné nejen kvůli ztrátě samotného implantátu, ale také kvůli ztrátě času a investic do protetiky. Při udržení zdravé měkké tkáně a rovnoměrném rozvržení žvýkacích sil dosáhl OSSEOTITE® 5 let po zatížení úspěšnosti 99,4%6.

Optimální zatížení a zdravá měkká tkáň umožňuje dosažení dlouhodobé úspěšnosti 99,4% po zatížení implantátu.

Pokud budete používat implantát OSSEOTITE®, budete používat  jeden z nejvíce prediktabilních a ověřených implantátů, dokumentovaných dvaceti letými klinickými studiemi.

Globální multicentrická studie s téměř 3000 implantáty ukazuje 98,3% úspěšnost 6 let po zatížení implantátu.  Tyto studie pokračují, aby prokázaly výhody zvýšené kontaktní osteogeneze zejména v kosti s nízkou kvalitou.
Tabulku se studiemi naleznete v PDF brožuře.

 1. Davies, J.E.: Mechanism of Endosseous Integration, International Journal of Prosthodontics, 1998: 11:5:391 - 401.
 2. Park JY and Davies JE.: Red Blood Cell and Platelet Interactions With Titanium Surfaces, Clinical Oral Implant Reseacrh, 2000:11:530-539.
 3. Gemmel CH and Park JY (2000).: Initial Blood Interactions with Endosseous Implant Materials, Chapter 9 in Bone Engineering (ed. Davies JE); em squared Inc, Toronto, Canada. pp 108 - 117.
 4. Lazarra et al.: A prospective Multicenter Study Evaluating Loading OSSEOTITE® Implants 2 Months After Placement: One Year Results, Journal Of Esthetic Dentistry:, 1998:6:280-289.
 5. Lazzara et al.: A Human Histologic Analysis Of OSSEOTITE And Machined Surfaces Using Implants With 2 Opposing Surfaces, International Journal Of Periodontics And Restorative Dentistry:, 1999:19:117-129.
 6. Compiled results from OSSEOTITE® Studies in progress.

PDF brožury ke stažení:

ZPĚT


 
 
 
 

Partneři

kontaktujte nás

Copyright

biomet3i.cz